Konysbayev Младший научный сотрудник

Email: konysbayev@aphi.kz